Informacje dla klientów

linia

Informacja dla posiadaczy kredytów

Stopy procentowe oparte o WIBOR, stopę redyskonta weksli, stopę lombardową

Stawki obowiązujące w grudniu 2021r.:

Zmiana miesięczna

WIBOR 1M – wynosi 1,98%
WIBOR 3 M – wynosi 2,35%


 Obowiązuje od dnia 9 grudnia 2021r.


Stopa redyskonta weksli – wynosi  1,80%
Stopa lombardowa – wynosi  2,25%

 

_____________________________________________________________________________________

Szanowny Kliencie!

Uprzejmie informujemy, że wraz z wejściem w życie Ustawy o Usługach Płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. nr 199, poz.1175), która wprowadza regulacje unijnej Dyrektywy 2077/64/EC dotyczące jednolitych zasad wykonywania usług płatniczych na terenie Unii Europejskiej, Bank dostosował swoją działalność do wymogów w/w Ustawy.
W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany do „Regulaminów”, Treść zmienionych „Regulaminów” znajduje się poniżej lub w placówkach Banku.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt nr tel. 14 644 11 62 wew.21.

Wierzymy, iż proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia zadowolenia z naszych usług.

Regulaminy:


Regulamin E-kontoBS.pdf - kliknij
Regulamin System Bankowości Internetowej - kliknij

Zasady realizacj pojedynczych transakcji płatniczych w Banku Spółdzielczym w Szczucinie - kliknij

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków  - kliknij

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych - kliknij

Regulamin kart debetowych Business - kliknij

Regulamin kart debetowych - kliknij.

Regulamin portalu kadrowego - kliknij.

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej w ramach moje ID -kliknij

 

Informacja dla klienta dotycząca zapisu na wypadek śmierci - kliknij

_________________________________________________________________________________________________

 

Zasady składania reklamacji - kliknij

 

Formularz reklamacji klient indywidualny - kliknij

Formularz reklamacji klient instytucjonalny - kliknij

 


RODO

 

Ochrona danych osobowych- kliknij

Obowiązek informacyjny RODO - kliknij

Klauzula infromacyjna BIK - kliknij

Wniosek realizacji praw Klienta - kliknij

 


 

INFORMACJA  DLA  KLIENTÓW  POSIADAJĄCYCH  KARTY  PŁATNICZE:

 

 

 

Zmiany w procesie dokonywania transakcji kartami w Internecie.

 

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2021r. obowiązkowe jest podawanie przez Klientów PIN-u podczas realizowania transakcji z usługą 3 D Secure.

Po zalogowaniu się w portalu Kartosfera.pl i ustanowieniu PIN-u Klient będzie mógł realizować transakcje z 3D Secure podając podczas takiej transakcji w pierwszej kolejności kod PIN a następnie kod otrzymany SMSem. Dla Klientów, którzy już mieli ustanowiony kod PIN nie zajdą żadne zmiany podczas realizacji transakcji z 3D Secure – tak jak obecnie będą je musieli potwierdzać PINem i kodem otrzymanym SMSem.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję pokazującą:

1)      Jak rejestrować się w portalu Kartosfera.pl  - kliknij

2)      Jak aktywować kartę - kliknij

3)      Jak nadać kod  PIN dla usługi 3D Secure  - kliknij

 

Ponownie informujemy o konieczności posiadania numeru telefonu komórkowego do portalu kartowego, oraz posiadania limitów transakcji internetowych.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 KARTY Mastercard - zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody - kliknij - kliknij

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Zmiany limitów transakcyjnych dla transakcji zbliżeniowych niewymagających autoryzacji PIN 

W związku z pandemią koronawirusa, w celu ograniczenia kontaktu fizycznego klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, na wniosek Związku Banków Polskich, podjęly decyzję o wprowadzeniu zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN)  z 50,00 zł. do 100,00 zł.                               Zmiana ta weszła w życie 20 marca 2020r.

 

Karty płatnicze (nowe, duplikaty, wznowienia) wydawane od grudnia 2019r. z datą ważności począwszy od 12/2022 posiadają funkcję zbliżeniową 

 

 Klienci, którzy we wniosku o kartę płatniczą podali numer telefonu stacjonarnego oraz Klienci, którzy zmienili numer telefonu komórkowego proszeni są o zaktualizowanie danych dotyczących numerów telefonów komórkowych w związku z możliwością korzystania od dnia 01 lutego 2015r. z nowych usług płatności internetowch. 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Zmiany w funkcjonowaniu kart debetowych VISA  

 Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szczucinie od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1.     wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku.  Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Szczucinie;

2.     wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

3.     dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych  do  rachunku  bankowego  za  pośrednictwem  Infolinii  Banku  lub  bezpośrednio  w  placówce Banku Spółdzielczego w Szczucinie   oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

1.     wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

2.     podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

3.     wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
-  aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
-  zmieniać kod PIN,
-  zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

 

Bank Spółdzielczy w Szczucinie uprzejmie informuje Klientów posidających karty zbliżeniowe o możliwości uruchomienia                     PŁATNOŚCI MOBILNYCH w aplikacji Google Pay.   Usługę tą Klient dokonuje samodzielnie na telefonie z systemem Android i funkcją NFC            w poniższy sposób:

Tokenizacja karty będzie możliwa po ściągnięciu ze Sklepu Play i zainstalowaniu na telefonie aplikacji Google Pay. Po instalacji postępując zgodnie z podpowiedziami i komunikatami należy dodać w niej kartę Grupy BPS. Podczas dodawania nowej karty Klient będzie musiał zostać zweryfikowany w celu potweierdzenia własności tokenizacji karty. weryfikacji będzie można dokonać na dwa sposoby, albo wprowadzahjąc kod aktywacyjny przesłany SMSem na numer telefonu zarejestrowany do obsługi portalu Kartosfera.pl i transakcji 3DSecure albo dzwoniąc na infolinię Banku, gdzie po identyfikacji Klienta zostanie potweirdzona tokenizacja karty. O wyborze metody weryfikacji decyduje Klient. Po poprawnym zapisaniu karty w telefonie Klient od razu może realizować nim płatności mobilne w terminalach POS obsługujących płatności zbliżeniowe oraz w aplikacjach mobilnych obsługujących płatności Google Pay.

W systemie www.Kartosfera.pl Klient dokona aktywacji telefonu z aplikacją mibilną.                        Szczegółowe instrukcje zawarte są w Przewodniku  użytkownika po Portalu kartowym "Kartosfera".

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

 

INFORMACJE NA PODSTAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 

  Struktura organizacyjna - kliknij

  Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego:

            Oświadczenie Zarządu -kliknij             Załącznik do oświadczenia - kliknij     

            Zasady zarządzania ładem korporacyjnym - kliknij

            Polityka informacyjna - kliknij

            Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego - kliknij

                Statut Banku Spółdzielczego w Szczucinie - kliknij

                Informacja dla Członków Banku Spółdzielczego - kliknij