Informacje dla klientów

linia

Informacja dla posiadaczy kredytów

Stopy procentowe oparte o WIBOR, stopę redyskonta weksli, stopę lombardową

Stawki obowiązujące w lutym 2023r.:

Zmiana miesięczna

WIBOR 1 M – wynosi 6,89%
WIBOR 3 M – wynosi 6,93%


 Obowiązuje od dnia 8 września 2022r.


Stopa redyskonta weksli – wynosi  6,80% w skali rocznej
Stopa lombardowa – wynosi  7,25% w skali rocznej

 

____________________________________________________________________________________

 

„WAKACJE KREDYTOWE”

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć

gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

Klienci Banku Spółdzielczego w Szczucinie będą mogli składać wnioski o ustawowe wakacje kredytowe od piątku 29 lipca 2022 r.

 

-  Z zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego będą mogły skorzystać osoby, które zawarły umowę  

   przed 1 lipca 2022 r. i ich okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.

 

-  Okres zawieszenia spłaty kredytu będzie się rozpoczynać z dniem złożenia wniosku.

    W przypadku złożenia kompletnego wniosku bankowością elektroniczną za datę złożenia wniosku

    uznaje się datę wpływu do Banku w godzinach od 7.30 do 14.30 od poniedziałku do piątku, wnioski

    złożone po godzinie 14.30 otrzymują datę wpływu w następnym dniu roboczym.    

 

- W czasie zawieszenia kredytobiorcy nie muszą realizować płatności związanych z ich umową.

   Wyjątek stanowią składki ubezpieczeniowe.

 

Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić:

-  po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku;

-  po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku.

 

Wniosek można złożyć:

 

1). osobiście w placówkach Banku (wymagana obecność wszystkich Kredytobiorców),

2). poprzez system bankowości elektronicznej.

 

Wniosek o „Wakacje Kredytowe” musi być podpisany przez wszystkich Kredytobiorców podpisem własnoręcznym lub podpisem kwalifikowanym przez wszystkich Kredytobiorców w przypadku wysłania wniosku poprzez system bankowości elektronicznej.    

 

Zalecane jest osobiste złożenie wniosku w placówkach Banku celem weryfikacji podpisów.

 

Wniosek – Wakacje Kredytowe - pobierz

Wniosek – Wakacje Kredytowe - kliknij

 

Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku o Wakacje Kredytowe - pobierz

Oświadczenie o odstąpieniu od wniosku o Wakacje Kredytowe -kliknij

 

Instrukcja składania wniosku poprzez bankowość elektroniczną - kliknij

 

W  razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny  nr telefonu 14 643 61 24  wew. 22, 23.

 

 

   

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 

Działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców reguluje Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r.  o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Zgodnie z ww. Ustawą zarządzającym Funduszem jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Środki, którymi dysponuje Fundusz, pochodzą z kwartalnych wpłat banków udzielających kredytów mieszkaniowych, proporcjonalnie do wielkości portfela udzielonych kredytów, których opóźnienie    w spłacie przekracza 90 dni.

 Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących kredytobiorcami w trudnej sytuacji finansowej. Został stworzony w celu pomocy     w spłacie zaległości i bieżącego zadłużenia kredytu lub spłaty zobowiązania kredytowego przy sprzedaży nieruchomości.

 Pomoc Funduszu mogą uzyskać kredytobiorcy posiadający zobowiązanie (także udzielone   w walucie obcej) z tytułu spłaty kredytu lub pożyczki zabezpieczonej hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, zgodnie z art 2. 2 Ustawy przeznaczonych na:

 - nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;

·         - nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego
 spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;

·         remont domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego;

·         nabycie działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;

·         nabycie działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

·         udział w kosztach budowy mieszkań przez TBS lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe;

·          inny cel związany z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

·         spłatę innego kredytu mieszkaniowego lub na spłatę różnych zobowiązań, w tej części, która jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, w obu przypadkach koniecznie zabezpieczonego hipoteką.

 Forma przyznawania pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej

Pomoc jest przyznawana na podstawie złożonego wniosku, w Banku Spółdzielczym, który udzielił kredytu, w zależności od zgłoszonej potrzeby kredytobiorcy, w formie:

·         zwrotnego wsparcia w postaci dopłaty do raty kredytu przez okres 36 miesięcy. Fundusz pokrywa
część raty kredytowej (do 2000 zł / m-c przez 36 m-cy), lub

·         zwrotnej pożyczki na spłatę części zadłużenia, która pozostała po sprzedaży kredytowanej
nieruchomości. Fundusz pokrywa brakującą kwotę do spłaty kredytu po sprzedaży mieszkania / domu(do 72000 zł), lub

·         promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości.


Warunki uzyskania pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

O pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą starać się kredytobiorcy, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

·         w dniu złożenia wniosku minimum jeden z kredytobiorców jest zarejestrowany jako bezrobotny
(rozwiązanie umowy o pracę nie nastąpiło za wypowiedzeniem złożonym przez kredytobiorcę lub        z jego winy), nie dotyczy małżonków, którzy nie są współkredytobiorcami;

·          miesięczne koszty kredytu przekraczają połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa
domowego (rata kapitałowo-odsetkowa do dochodu (RdD) > 50%);

·         miesięczne dochody gospodarstwa domowego, pomniejszone o miesięczne koszty kredytu nie przekraczają:

-   dla gospodarstw jednoosobowych – dwukrotności zwaloryzowanej kwoty dochodu do
uzyskania prawa do świadczeń z pomocy społecznej (w 2022 r. wynosi 1552 zł);

-   dla gospodarstw wieloosobowych – dwukrotności zwaloryzowanej kwoty dochodu na osobę do uzyskania prawa do świadczeń z pomocy społecznej pomnożonej przez liczbę osób
w gospodarstwie (w 2022 r. wynosi 1200 zł na osobę).

Odmowa udzielenia wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Otrzymanie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie będzie możliwe jeżeli:

·         utrata zatrudnienia kredytobiorcy wynika z rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub z winy kredytobiorcy;

·         jeden z kredytobiorców otrzymał już wsparcie w ramach Funduszu, za wyjątkiem sytuacji, gdy nie jest już udzielane, ale licząc łącznie nie będzie przekraczać 36 miesięcy;

·          przed złożeniem wniosku umowa kredytowa została przez Bank wypowiedziana;

·         Bank pozyskał informacje o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem
kredytowania

·         jeden z kredytobiorców otrzymuje, w związku z zawartą umową ubezpieczenia spłaty kredytu,
świadczenie z tytułu utraty pracy (wsparcie nie należy się za okres, w którym świadczenie przysługuje);

·         kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

·         kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

·          kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu
jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem
wniosku;

 Proces udzielania wsparcia lub pożyczki z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

1. Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wraz z dodatkowymi dokumentami jest składany w Banku, który udzielił kredytu mieszkaniowego.


Wzór wniosku został opublikowany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 19 grudnia 2019 r.

Do Wniosku o udzielenie wsparcia kredytobiorcy są zobowiązani dołączyć, w zależności od warunku, na podstawie którego ma być przyznana pomoc:

·         zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej wraz z kwotą zasiłku (jeśli jest przyznany);

·         dokumenty potwierdzające uzyskiwanie dochodu, w zależności od rodzaju zatrudnienia lub
prowadzenia działalności (opcjonalnie; indywidualna decyzja danego Banku)


2. Bank wciągu 21 dni dokonuje analizy wniosku o udzielenie wsparcie i podejmuje decyzję                w sprawie przyznania lub odmowy udzielenia wsparcia.


3. Bank wciągu 14 dni od dnia podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia jest zobowiązany do zawarcia Umowy o udzielenie wsparcia z kredytobiorcą.

Umowa o udzielenie wsparcia jest załącznikiem nr 4 do Metryki biznesowej. Następnie kopię Umowy wraz z Wyciągiem z Umowy o udzielenie Wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego (załącznik nr

 3 do Metryki) Bank przekazuje w formie elektronicznej do BPS na skrzynkę: Siokp.KM@bankbps.pl w terminie 4 dni od jej zawarcia.

4. W przypadku odrzucenia Wniosku przez Bank z powodu nie spełnienia przez kredytobiorcę warunków udzielenia Wsparcia lub Pożyczki na spłatę zadłużenia, kredytobiorca w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu Wniosku, może wystąpić za pośrednictwem Banku o dodatkową weryfikację Wniosku przez Radę Funduszu.

Wzór wniosku o dodatkową weryfikację stanowi załącznik nr 7 do Metryki biznesowej. Bank udostępnia Kredytobiorcy na jego prośbę wzór wniosku o dodatkową weryfikację.

·         Bank w terminie 2 dni od dnia wystąpienia Kredytobiorcy o dodatkową weryfikację Wniosku, przekazuje go w formie elektronicznej do ZWI na skrzynkę: Siokp.KM@bankbps.pl.

·         Rada Funduszu, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia Kredytobiorcy o dodatkową weryfikację, podejmuje w formie uchwały decyzję rozstrzygającą czy Kredytobiorca spełnia warunki przyznania Wsparcia lub Pożyczki na spłatę zadłużenia. Rada Funduszu, w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały, przekazuje ją do Banku w formie elektronicznej na adres Siokp.KM@bankbps.pl. oraz informuje pisemnie Kredytobiorcę o jej treści, w tym o terminie i numerze rachunku do uiszczenia przez Bank albo Kredytobiorcę, określonej w art. 8a ust. 10 Ustawy, opłaty za dodatkową weryfikację Wniosku.

Wstrzymanie wypłaty przyznanej pomocy z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Wypłata środków przez BGK z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców zostanie wstrzymana jeżeli:

·          przestają być spełniane warunki posiadania statusu bezrobotnego, wysokości dochodu lub liczby osób w gospodarstwie domowym w odniesieniu do kryteriów uzyskiwania pomocy społecznej, stosunku raty do dochodu (RdD), opisane powyżej;

·         w przypadku wsparcia w spłacie, nieruchomość będąca przedmiotem kredytu zostanie sprzedana;

·         umowa kredytowa zostanie wypowiedziana;

·         zostaną podjęte czynności egzekucyjne z kredytowanej nieruchomości;

·         kredyt zostanie spłacony.

 Spłata pożyczki lub wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców

Zwrot Wsparcia rozpoczyna się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty ostatniej raty Wsparcia i jest dokonywany przez 144 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

W przypadku zbycia przedmiotu kredytowania przez Kredytobiorcę zwrot uzyskanego Wsparcia następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia na rachunek wskazany przez Bank. W przypadku gdy BGK uzna udzielone Wsparcie za nienależne, zwrot nienależnego Wsparcia,

w kwocie przyznanego wsparcia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania przez BGK środków z tytułu Wsparcia, na rachunek FWK następuje w ciągu 30 dni od doręczenia informacji, o nienależnym Wsparciu.

W uzasadnionych przypadkach kredytobiorca może złożyć wniosek o odroczenie spłaty rozłożenie na raty należności z tytułu uzyskanego Wsparcia lub jego umorzenie. Wniosek jest składany do BGK za pośrednictwem Banku. Decyzję w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty uzyskanego Wsparcia podejmuje Rada Funduszu.

Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umarzeniem pozostałej części rat Wsparcia lub Pożyczki na spłatę zadłużenia.

Dodatkowo kredytobiorca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o:

·         zbyciu przedmiotu kredytowania;

·         zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia dotyczącej wysokiego obciążenia kosztami kredytu - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;

·         podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;

·         o utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki;

·         zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

 

 

____________________________________________________________________________________

Szanowny Kliencie!

Uprzejmie informujemy, że wraz z wejściem w życie Ustawy o Usługach Płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. nr 199, poz.1175), która wprowadza regulacje unijnej Dyrektywy 2077/64/EC dotyczące jednolitych zasad wykonywania usług płatniczych na terenie Unii Europejskiej, Bank dostosował swoją działalność do wymogów w/w Ustawy.
W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany do „Regulaminów”, Treść zmienionych „Regulaminów” znajduje się poniżej lub w placówkach Banku.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt nr tel. 14 644 11 62 wew.21.

Wierzymy, iż proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia zadowolenia z naszych usług.

Regulaminy:


Regulamin E-kontoBS.pdf - kliknij
Regulamin System Bankowości Internetowej - kliknij

Zasady realizacj pojedynczych transakcji płatniczych w Banku Spółdzielczym w Szczucinie - kliknij

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków  - kliknij

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych - kliknij

Regulamin kart debetowych Business - kliknij

Regulamin kart debetowych - kliknij.

Regulamin portalu kadrowego - kliknij.

Regulamin wydawania środków identyfikacji elektronicznej w ramach moje ID -kliknij

 

Informacja dla klienta dotycząca zapisu na wypadek śmierci - kliknij

_________________________________________________________________________________________________

 

Zasady składania reklamacji - kliknij

 

Formularz reklamacji klient indywidualny - kliknij

Formularz reklamacji klient instytucjonalny - kliknij

 


RODO

 

Ochrona danych osobowych- kliknij

Obowiązek informacyjny RODO - kliknij

Klauzula infromacyjna BIK - kliknij

Wniosek realizacji praw Klienta - kliknij

 


 

INFORMACJA  DLA  KLIENTÓW  POSIADAJĄCYCH  KARTY  PŁATNICZE:

 

 

 

Zmiany w procesie dokonywania transakcji kartami w Internecie.

 

Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2021r. obowiązkowe jest podawanie przez Klientów PIN-u podczas realizowania transakcji z usługą 3 D Secure.

Po zalogowaniu się w portalu Kartosfera.pl i ustanowieniu PIN-u Klient będzie mógł realizować transakcje z 3D Secure podając podczas takiej transakcji w pierwszej kolejności kod PIN a następnie kod otrzymany SMSem. Dla Klientów, którzy już mieli ustanowiony kod PIN nie zajdą żadne zmiany podczas realizacji transakcji z 3D Secure – tak jak obecnie będą je musieli potwierdzać PINem i kodem otrzymanym SMSem.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję pokazującą:

1)      Jak rejestrować się w portalu Kartosfera.pl  - kliknij

2)      Jak aktywować kartę - kliknij

3)      Jak nadać kod  PIN dla usługi 3D Secure  - kliknij

 

Ponownie informujemy o konieczności posiadania numeru telefonu komórkowego do portalu kartowego, oraz posiadania limitów transakcji internetowych.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 KARTY Mastercard - zbieraj punkty i wymieniaj je na atrakcyjne nagrody - kliknij - kliknij

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Zmiany limitów transakcyjnych dla transakcji zbliżeniowych niewymagających autoryzacji PIN 

W związku z pandemią koronawirusa, w celu ograniczenia kontaktu fizycznego klientów podczas dokonywania płatności kartowych, organizacje płatnicze - Visa i Mastercard, na wniosek Związku Banków Polskich, podjęly decyzję o wprowadzeniu zmiany wartości limitu transakcji zbliżeniowej bez uwierzytelnienia (czyli bez wprowadzenia kodu PIN)  z 50,00 zł. do 100,00 zł.                               Zmiana ta weszła w życie 20 marca 2020r.

 

Karty płatnicze (nowe, duplikaty, wznowienia) wydawane od grudnia 2019r. z datą ważności począwszy od 12/2022 posiadają funkcję zbliżeniową 

 

 Klienci, którzy we wniosku o kartę płatniczą podali numer telefonu stacjonarnego oraz Klienci, którzy zmienili numer telefonu komórkowego proszeni są o zaktualizowanie danych dotyczących numerów telefonów komórkowych w związku z możliwością korzystania od dnia 01 lutego 2015r. z nowych usług płatności internetowch. 

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

Zmiany w funkcjonowaniu kart debetowych VISA  

 Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Szczucinie od 1 lutego 2015 r. wprowadza zmiany dotyczące funkcjonowania kart debetowych w następującym zakresie:

1.     wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana karta VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku.  Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Szczucinie;

2.     wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobie potwierdzania transakcji internetowych, polegający na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

3.     dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych  do  rachunku  bankowego  za  pośrednictwem  Infolinii  Banku  lub  bezpośrednio  w  placówce Banku Spółdzielczego w Szczucinie   oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

1.     wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;

2.     podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;

3.     wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
-  aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
-  zmieniać kod PIN,
-  zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań chętnie pomogą konsultanci Infolinii Banku pod numerem 801 321 456 lub 86 215 50 00.

 

Bank Spółdzielczy w Szczucinie uprzejmie informuje Klientów posidających karty zbliżeniowe o możliwości uruchomienia                     PŁATNOŚCI MOBILNYCH w aplikacji Google Pay.   Usługę tą Klient dokonuje samodzielnie na telefonie z systemem Android i funkcją NFC            w poniższy sposób:

Tokenizacja karty będzie możliwa po ściągnięciu ze Sklepu Play i zainstalowaniu na telefonie aplikacji Google Pay. Po instalacji postępując zgodnie z podpowiedziami i komunikatami należy dodać w niej kartę Grupy BPS. Podczas dodawania nowej karty Klient będzie musiał zostać zweryfikowany w celu potweierdzenia własności tokenizacji karty. weryfikacji będzie można dokonać na dwa sposoby, albo wprowadzahjąc kod aktywacyjny przesłany SMSem na numer telefonu zarejestrowany do obsługi portalu Kartosfera.pl i transakcji 3DSecure albo dzwoniąc na infolinię Banku, gdzie po identyfikacji Klienta zostanie potweirdzona tokenizacja karty. O wyborze metody weryfikacji decyduje Klient. Po poprawnym zapisaniu karty w telefonie Klient od razu może realizować nim płatności mobilne w terminalach POS obsługujących płatności zbliżeniowe oraz w aplikacjach mobilnych obsługujących płatności Google Pay.

W systemie www.Kartosfera.pl Klient dokona aktywacji telefonu z aplikacją mibilną.                        Szczegółowe instrukcje zawarte są w Przewodniku  użytkownika po Portalu kartowym "Kartosfera".

 __________________________________________________________________________________________________________________

 

 

INFORMACJE NA PODSTAWIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

 

  Struktura organizacyjna - kliknij

  Stosowanie Zasad Ładu Korporacyjnego:

            Oświadczenie Zarządu -kliknij             Załącznik do oświadczenia - kliknij     

            Zasady zarządzania ładem korporacyjnym - kliknij

            Polityka informacyjna - kliknij

            Wskaźnik wynagrodzeń - kliknij

            Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego - kliknij

                Statut Banku Spółdzielczego w Szczucinie - kliknij

                Informacja dla Członków Banku Spółdzielczego - kliknij