Historia banku

linia

Początki działalności spółdzielczej na ziemi szczucińskiej sięgają przełomu XIX i XX stulecia.

Z inicjatywy Księdza Tomasza Łączewskiego - proboszcza ,Antoniego Wajdowicza - nauczyciela szkół ludowych, księdza Józefa Juliana – wikarego, Michała Dudy gospodarza z Lubasza i Jana Irli – gospodarza z Łęki Szczucińskiej w dniu 26 kwietna 1900 roku w Sądzie Obwodowym w Tarnowie została zarejestrowana „Spólka Oszczędności i Pożyczek w Szczucinie, Stowarzyszenie zarejestrowane z nieograniczoną poręką z siedzibą w Szczucinie”.

Jak wskazują zapisy w rejestrze sądowym i kronice Banku, celem Spółki było: ”starać się o materialne i moralne podniesienie członków Spółki”.

Pierwszy Zarząd Spółki stanowili: ks. Tomasz Łączewski – jako przewodniczący, Antoni Wajdowicz – zastępca przewodniczącego, oraz członkowie: ks. Józef Dulian, Michał Duda, Jan Irla.

Od czasu zarejestrowania Spółki w 1900 roku Bank Spółdzielczy przetrwał różne zawirowania historii i prowadził z małą przerwą w latach okupacji swą działalność, zdobywając doświadczenie i uznanie wciąż powiększającej się liczby członków i użytkowników korzystających z usług bankowych.

Dziś z satysfakcją możemy stwierdzić, że Bank Spółdzielczy w Szczucinie z powodzeniem przetrwał trudne chwile przemian jakie dokonały się w polskiej bankowości spółdzielczej.

Szczególnie radykalne wymagania jakie zostały postawione przed bankami spółdzielczymi w 1998 roku w zakresie osiągnięcia w odpowiedniej wysokości funduszy własnych wymagały od kierownictwa i wszystkich organów samorządowych podjęcia szczególnych starań dzięki, którym Bank Spółdzielczy nadal funkcjonuje jako samodzielna placówka bankowa.

W 1998 roku BS w Szczucinie jako Bank przejmujący połączył się z BS w Mędrzechowie. Mieszkańcy Gminy Mędrzechów i okolic mają nadal pełna obsługę bankową przez Filię szczucińskiego Banku.

Obecnie BS Szczucin prowadzi swoją działalność na terenie powiatu dąbrowskiego i powiatów sąsiadujących. Od 2002 roku zrzeszony jest w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

W 2003 roku została zakończona rozbudowa i modernizacja budynku siedziby Banku Spółdzielczego w Szczucinie.

Okres ostatnich lat to dynamiczny rozwój usług, ciągłe pozyskiwanie nowych klientów i zwiększanie funduszy własnych banku poprzez efektywne wykorzystywanie posiadanego potencjału, jak i pełne wykorzystanie możliwości rynkowych, podnoszenie jakości i standardu świadczonych usług oraz inwestowanie w nowoczesne rozwiązania techniczne.

Bank Spółdzielczy w Szczucinie jest Bankiem wyłącznie z kapitałem polskim.

 

Bank Spółdzielczy w Szczucinie działa na terenie województwa małopolskiego jako również powiatu buskiego, dębickiego, kazimierskiego, mieleckiego, staszowskiego.


W skład Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Szczucinie wchodzą:
Grzegorz Liguz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Janina Mazur – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Kazimierz Głód – Sekretarz Rady Nadzorczej,

oraz Członkowie Rady Nadzorczej:
Bronisława Krzysztofik,
Zbigniew Kulig,

Zofia Łachut,

Krzysztof Padykuła,

Sławomir Piekielniak,
 Tadeusz Trębaczewski

Bankiem kieruje Zarząd w składzie:

Aldona Wolak –  Prezes Zarządu,
Ewa Pajor – Członek Zarządu,

Mariola Iwanicka - Członek Zarządu.